ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיז

[ד' טבת תש"ח]

מחו' הנכבד והנעלה ד"ר א. הילמן שי'

שלום וברכה!

מכתבו בעתו הגיעני וימים אלו קבלתי החוברת "סיני" של חדש ניסן תש"ז אבל לא מצאתי שם הערותיו על ההגדה.

ההגדה עם לקוטי טעמים ומנהגים נערכה על ידי וצויתי לשלחה לו כבקשתו.

החותם בפ"ש לכב"ב יחיו.

לפי אופי החוברת ראוי הי' שימצאו כרכי ירחון זה בספרי' של המל"ח, כמובן אם נשלח הוא בתור תשורה לספריות כאלו או בחלוף על היו"ל על ידינו, כי אין בתקציב שלנו הוצאה לחתימה על ירחונים ומכ"ע.

כשתהי' הזדמנות הראוי' אכתוב לבנו שי' ביחוד ולע"ע מטובו לפ"ש ושלום ביתו יחיו בשם המאוה כט"ס.

בעברי על חוברת הנ"ל ראיתי המאמר מקורות להרמב"ם כו'. - וכנראה שלא ראה הס' שערי דעה על הל' דעות, שרוב דברי המאמר באו שם, ומהם בביאור יותר. ומש"ש על ויש מקצר (א, א), ומה היא תקנת (ב, א) לא יהא אדם (ב, ז) - אין הדמיון עולה יפה.

שיז

מגוכתי"ק (עבור המזכיר שיעתיק במכונת כתיבה), בלי תאריך. מכתב המענה מתחיל: "הגיעני מכ' מיום ד' טבת".

ד"ר א. הילמן: אגרות נוספות אליו 0- לעיל רמד, ובהנסמן בהערות שם.

הערותיו על ההגדה: ראה לקמן אגרת שפג אליו.

יש מקצר: הל' דעות פ"א ה"א שציין לר' חנינא בן דוסא שהסתפק בקב חרובין.

*) וראה סוטה (מד, א) והכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וי"ל שהוא מפני שמקרא נמשך עד העשי'.