ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיח

ב"ה י"ב טבת תש"ח

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"ש שי'

סאסאנקין

שלום וברכה!

מכתבו אישור קבלת חבילת ספרים בשביל הקיבוץ הגיעני, וע"פ הצעתו נשלחו עוד שלשה טופסים של הזכרונות לחלקם בשאר הבתים, ובטח יאשר הקבלה.

בודאי סידרו הספרים בקיבוצים באופן שרבים יכולים להשתמש בהם, וכמו שדברתי בהיותי בפאריז, ואשמח לשמוע אם עלתה בידם להרחיב חוג הלומדים בהם גם חוצה, היינו עש"נ שבחוצה שרק ע"י הפצת מעינותיך יש להעלותם* - וצע"[ק] מתדבא"ר רפכ"א (עה"פ ירמי' ה: שוטטו בחוצות ירושלים) אין חוצות אלא בכנ"ס וביהמ"ד. ואולי הוא בכ"מ לפי ענינו ואכ"מ.

מוסג"פ מכתב למרת גאלענבוויטש - כי במכתבה ציינה את כתבת כת"ר, ואתו הסליחה על הטרחא.

החותם באיווי כט"ס ובפ"ש.

הרב מנחם שניאורסאהן

מוג"פ הקונ' ליט"כ.

שיח

מהעתק המזכירות.

הרה"ג.. סאסאנקין: אגרת נוספת אליו - לעיל רפו.

הקיבוץ: עדת חב"ד הניצולים מרוסי' שהסתדרו לפי שעה בפריז.

עש"נ: עולם שנה נפש.