ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיט

ב"ה ט"ז טבת, תש"ח

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א חו"ב וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתבו והמוסג"ב, וכן העתק חלק אגה"ק של אדנ"ע ע"ד לה"ק.

ובטחוני חזק אשר בקרוב ימלא גם הכתוב בסיום מכתבו הנ"ל לשלוח סוף האגרת וכן מיתר הדברים שימצא. ות"ח מראש.

מוסג"פ קונטרס ליט"כ שנה זו. כמדומה שזהו ממאמרי אדנ"ע שלא נתפרסמו ע"ע. - הערות בשולי הגליון הן שלי.

אפ"ש כב"ב יחיו אף כי בלתי מכירם.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שיט

מהעתק המזכירות.

מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל רכח, ובהנסמן בהערות שם.

אגה"ק.. לה"ק: דלעיל אגרת רלה.

קונטרס ליט"כ.. אדנ"ע: ד"ה ויחלום תש"ח מיוסד על ד"ה להבין ההפרש תרנ"ה. יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.