ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכ

ב"ה, ט"ז טבת, תש"ח

הנו"נ וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

בראוומאן

שלום וברכה!

במענה על מכתביו, אף שבודאי קיבל כבר מענה על מקצתם ע"י הררש"מ שי',

א) בנוגע להשו"ע בטח כבר הגיעו מהררב"ג נוסח ההקדמה וההוראות בהדפסת השער. וצ"ל: היכל שלישי שער שני. וצריך להשמיט ההוספות מהצ"צ. כן מסרתי ע"י הנ"ל פוטוגרפיא מגכתי"ק אדה"ז משו"ת ע"ד ריאה להדפיס בהנ"ל. וצ"ל נייר וכריכה (בג' כרכים) היותר מהודרים. מההקדמה לא נשארה אצלי העתקה ובבקשה לשלוח לי קופיא ממנה. השער וההקדמה ידפיס לבסוף (בזמן ולא במקום כמובן) כי אפשר שיהיו איזה שינוים בזה.

ב) כל שערי אדהאמצ"ע נכללים ב"היכל רביעי שער ראשון" וגם ש"א ושהא"מ ושה"י בכלל. בהקדמת עט"ר כמובן צ"ל תש"ז ולא תש"ח.

ג) ציור שער הש"א אם נאבד יכול לקחת זה של עט"ר או שער האמונה.

ד) בקשתי את הררב"ג לשלוח לו תרמכן ככל הנצרך. אם יודע עוד איזה דרך בזה ע"י מי שהוא יודיעני ואשתדל לסדר.

ה) מתי יגיעו ספרים לכאן? ספרנו ח"א אזל כאן לגמרי וסמכנו על הדפסתו ואין כלום. וע"ע קבלנו: שני תניא'ת ושערי אורה אחד שהביאם הרב"ג בנסעו לכאן ותו לא מידי! וצריך למהר בשילוח לכאן עכ"פ ת"ק ספרנו ח"א ות"ק תניא'ת.

ו) אם יוכל למכור התניא'ת באיזורים בחצי תרמכן כל אחד, ידפיס בשבילנו מחדש אלף עקז' בתיקונים האפשריים שכתב וכל הישנים ימכרם באיזורים.

ז) ס' המאמרים ס' השיחות ופוקח עורים שהודיע שכבר נדפסו - יקחם. ישלח לכאן, לע"ע, ובהקדם, רק עשר עקז' מכאו"א והשאר ימכרם באיזורים או בפאריז.

ומחירם סהמ"א או סה"ש ששים סענט (בפאריז עה) כל אחד. פוקח עורים - טו (בפ. כ).

ויוכל ליתן מזה שכר טרחא למוכרים או לקונים הרבה עד שלשים אחוז.

ח) שמעתי שהדפיסו עוד איזה שיחות, ומכרום כבר (ובריוח). ומטובו לשלוח לנו ד-ה עקז' בשביל הביבליותיקה שלנו. ואולי כדאי שיתקשרו עם אלו שהתעסקו בהנ"ל ע"ד מכירת והפצת הנדפס על ידו כיון שכנראה בקיאים הם בזה. ואל בינתו אשען.

ט) כמדומה שכבר כתבתי שידפיס ג"כ תו"א לקו"ת וגם הפס"ד להצ"צ, כ"א - וכן גם ש' האמונה וש' היחוד ת"ק עקז'. ויודיעני אם ישנם אצלו ומאיזה דפוס. ואם אפשר כמה לערך יעלה ההוצאות לכאו"א.

יו"ד) החוברת לתניא עדיין לא הו"ל מפני הטרדות. משאר שהו"ל אשלח כבקשתו ויודיע כמה ארך ההילוך בדרך. ויאשר קבלת מכ' המוסג"פ.

המחכה למענה מפורט עכהנ"ל ומאחל כט"ס.

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שכ

מצילום האגרת.

הנו"נ.. בראוומאן: אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. הרוש"מ: ה"ר שלום מענדל שי' קלמנסון.

הררב"ג: הר"ר בנימין שי' גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים.

ש"א ושהא"מ ושה"י: שערי אורה ושער האמונה ושער היחוד (נר מצוה ותורה אור).

תרמכן: שקלים, הוצאות הדפסה.

החוברת לתניא: קיצורים והערות, שנדפס לפועל בשלהי תש"ח. ראה לעיל אגרת ריט, ובהנסמן בהערות שם.