ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכג

ב"ה הילולא דאה"ז, תש"ח

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"מ וכו' הר"א שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל. וכמובן שראוי שלעתים אלו יהיו מהם מכ' תכופים מהודעת שלומם הטוב, לגיסו לב"א וכו' ובמילא יגיע גם אלינו.

תימה שבמשך כל הזמן לא הודיע וגם לא גיסו הרמ"ג שי', ע"ד החלטתם בהוצאה לאור מס' רבותינו. אולי מצב הכללי גרם לזה. ואפשר דוקא עתה כדאי לקחת ע"ע ענין כזה.

הספרים שהזמין נשלחו ובטח יאשר קבלתם תיכף שיגיעו.

סיום התורה לא עשו לע"ע.

מוסג"פ קונטרס מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ובטח יזכה בו את הרבים.

ולסיים מענינא דיומא:

אמרז"ל (מגלה יג, א) טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוף. והנה ידוע דאסתר קאי על כנס"י ובמדרש איתא (הובא בד"ה בלילה ההוא ש"ת) אחשורוש זה הקב"ה.

וא"כ יל"פ בהנ"ל שהגוף, מל' המורגל בדרז"ל גופי תורה גופא שפי' גוף עיקר ועצמיות (וראה לקו"ת לג"פ בתחלתו), עצומ"ה ית' נהנה כבי' מן הגוף נקודה העצמית שבכאו"א יחידה שבנפש, ע"י הגוף כפשוטו, עבודה בגוף ועם הגוף, וכמו שיתגלה לעת"ל גם לנו שהנשמה תקבל מן הגוף.

וגילה הבעש"ט, וכפירושו עה"פ כי תראה חמור (הובא בהיום יום ע' כג), שצ"ל בדרך "נהנה". והעמיק אדה"ז בתורת החסידות להכניס חיות בכל (מענה הצ"צ. היום יום כד טבת), שגם המת שבגוף, חב"ד, מוח הקר ובלתי מתרגש (ראה פרש"י במגלה שם: מפני הצינה), יהפך להתרגש מהשגה אלקית (ראה קונטרס תורת החסידות רפ"ד).

באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

שכג

מנדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 257 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הר"א: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א קכט. קמא*.

שלעתים אלו: ימי המהומות בארה"ק.

הרמ"ג: ה"ר משה גורארי'.

החלטתם בהוצאה לאור: ראה לעיל אגרת רסא.

סיום התורה: לקבלת פני משיח. ראה לעיל ח"א אגרת כט, ובהנסמן בהערות שם.