ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכד

ב"ה הילולא דאה"ז, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב' ויחי...

ב) בינתיים בודאי קיבל מכתבי הקודם. ויאשר קבלתו. הנדפסים יושלחו לו כבקשתו, ע"י הסידור עם הר"ש זלמנוב.

ג) היום נתקבל מכ' שהנמצאים בפולין קבלו תעודות, ואשר תקותם שהחולים שם ירפאו שבוע הבא.

ד) בודאי מתעסק ומשתתף בעניני המל"ח או מחנה ישראל - ואשמח אם, כשאדבר אודותיו לפני כ"ק מו"ח אד"ש בפעם הבאה, אוכל להודיע איזה פרטים מפעולותיו. וראה בסידור דרושי ל"ג בעומר שביום ההילולא עולה בעל ההילולא לראש כל המדרי' שלו ועולה גם מה שעסק כל ימיו ובאגה"ק סכ"ח שאז נקל מאד לתלמידיו לקבל חלקם ובסי' שם שיכול להיות גם בדבר שאינו מערכו ומהותו כו'.

באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

שכד

מהעתק המזכירות.

מור"י: גולדין. אגרת נוספת אליו - לעיל רצב.

שהנמצאים.. תעודות: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט ע' 14: הנסיעה לאיזה משפחות א"ש מרוסיא שנשארו עדיין בפולין ועתה השיגו כבר התעודות חו"ל לנסוע לפראג ופאריז ויסעו בקרוב.

שהחולים: הם האסורים. ראה לעיל אגרות ערב. רצט.