ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכו

ב"ה ב' שבט, תש"ח

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ

שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתביו מיום ה' מ"ח וח' טבת נתקבלו. ויישר בעד הודיעו ממצב החנוך במחנו.

ובטח כן יעשה גם לימים הבאים.

בעתיד הקרוב יבקרו אצלם שלוחינו הרבנים הוו"ח פויזנער ובוימגארטען, ימסרו פ"ש מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ויודיעו אותם מהנעשה פה בכלל ובעניני המל"ח לסניפיו בפרט. ותקותנו אשר יהנו בבקורם - הנוסעים מכם ואתם מהנוסעים. כן יביאו אתם, אם לא יהיו מניעות צדדיות, מספרי הוצאותינו אשר מבקש אודותם במכתבו. זאץ אחד של הצ"צ נשלח לו מכאן ע"י פוסט. כן מוסג"פ הקונטרס ליט"כ ופוטוגראפיא ממכתב כ"ק מו"ח אד"ש בנוגע להדפסה. ומטובו לאשר קבלת כהנ"ל.

אולי יש אצלו או ידוע לו מי שיש תח"י באורי חסידים הזקנים על התניא, משיחות כ"ק אדנ"ע שלא נכנסו בתורת שלום, רשימות שיחות משנות תרפ"א - תרפ"ז, אנא להודיעני, כי מחפש אני זה מזמן את הנ"ל, ותקותי שירשה כ"ק מו"ח אד"ש להו"ל אחרי הגהה האפשרית. ויהי' בזה ממזכי הרבים ות"ח על טרחתו.

המסיים באיחול כט"ס.

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ומענין דא"ח: הביא בפ"ז דמאמר המוסג"פ, בענין מדות טובות שבטבע בנ"י, אם הוא מנפה"א (אגה"ק סי"ב), או מנפה"ב (תניא ספ"א). וזה מכבר שמעתי עושים רמינהו בזה. - ולדידי: בתניא משמיענו דבנ"י יש מדות טובות בטבע נה"ב (בלא עבודה).

ובאגה"ק קמ"ל דנה"א בטבעה החסד גובר על הגבו'. ותרווייהו איתנהו, ושניהם צריכא לן, כמובן.

ב) ביבמות (עט, א. והובא ברמב"ם הל' א"ב פי"ט הי"ז. נזכר באגה"ת פי"א) נמנו ג' סימנים בבנ"י גב"ר. ובתניא השמיט ביישנים (באגה"ק מובן, כי בושה הוא מצד היראה ולא חסד - נדרים כ, א). - אבל מובן ע"פ מרז"ל (ביצה כה, ב. נדרים שם עיי"ש בחדא"ג) דסימן הבושה אינו דומה להשאר כי נעשה ע"י מ"ת דוקא. ומזה נראה עד כמה מדוקדק' גם ההשמטות שבתניא.

שכו

מצילום האגרת.

מהור"מ: פרלוב. אגרת נוספת אליו - לעיל שג.

שלוחינו.. ובוימגארטען: לבקר את אחב"י במדינות אירופה בכלל ומחנות הריכוז באשכנז ואוסטריה בפרט. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרת ג'קעו. לקמן שכט.

שלח. שנט. שסג-ה.

ממכתב כ"ק מו"ח: אג"ק שלו ח"ט ג'קמה (י"ד כסלו תש"ח).