ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכט

ב"ה כ"ה שבט, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משני בשבט (המוסג"ב מכתב לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מסרתי לכק"ש, כי איני רוצה לקחת עלי אחריות בעניניו אלו).

א) עוה"פ אבקש להזדרז בההדפסה ובהמשלוח ככל האפשרי.

ב) יוכל לשלוח ג"כ ע"ש מחנה ישראל, וקהת, לע"ע נתקבלו רק חמשה חבילות תניא, ומהם בעקזעמפליארים אחדים כמה עמודים חלק. או חסר.

ג) ידפיס התו"א מהדפוס ווילנא תרנ"ט והלקו"ת ווילנא תרס"ד שישנם אצלו כפי שכותב. ובטח בתו"א יש בסופו ג"כ ההוספות ובלקו"ת ג"כ לוח התיקון שבסופו. נוסח השערים וההקדמות אשלח כשיודיעו שנגשו להדפסת הנ"ל. וכן בנוגע להפסקי דינים (בסוף הפס"ד צ"ל ג"כ הדפים סט, ע, ושבעה עמודים "השמטות ותיקונים". וישגיח ע"ז כי בכמה עקז' חסרים הם).

ד) כפי הצעתו יוכל לקבוע המחירים באיזורים: תניא, ס' המאמרים, ס' השיחות כ"א ל-לה סענט. ספרנו ח"ד כה-ל סענט. פוקח עורים, ספרנו ח"א ח"ב כ"א יוד-טו סענט.

ה) אם אפשר למצוא תהלים של כיס צריך להדפיסו שני אלפים עקז'. ויודיע מאיזה דפוס יש אצלו ואז אברר אם צ"ל איזה שינויים. ובכל אופן צריך להוסיף בתחילתו ע"ד תקנת אמירת תהלים בצבור (כמו שנדפס בסי' תו"א או בסוף המורה שיעור).

ואו) את הרב"ג זרזתי כבקשתו. אבל שואלים אותי: זה כחצי שנה שהתחילו בדפוס ואי' הספרים. ובפרט אשר נתקבלו לאחרים כאן ספרים שנדפסו במחנו ושהתחילו לדבר ע"ד הדפסתם משך זמן אחרי שהתחיל הוא להתעסק בספרים שלנו. כן נתקבלו כאן לאחדים התניא'ת ומוכרים אותם. כן הגיע מכ' שהדזוינט נתן כסף על הדפסת הפוקח עורים. ואיני יודע מה לענות. ומטובו להודיעני עדכ"ז בהקדם ואדע להשיב לשואלי דבר.

ז) ישלח (זאקאזנאיע אם אפשר) חמשים עקז' ספרנו ח"א ישר ע"פ האדרעס (ויודיענו יום השילוח): Escuelu Beth - Jacob montviduo 2317 constitucion uruguay.

ח) שמעתי שהדפיסו במחנו ג"כ איזה מהלקוטי דבורים והשיחות, ומטובו לשלוח איזה עקז' מכאו"א בשביל הספרי' שלנו.

ט) בטח יבקרו אצלם שלוחינו האברכים פויזנער ובוימגארטען. וכדאי שיתיעצו יחד ואולי יוכלו הם לשלוח תיכף הספרים שכבר נדפסו לכאן.

י) אם בדעתו לנסוע איך יסדר את ענין ההדפסה שיבוא לידי פועל טוב כל הנ"ל? ומלבד הכסף והטרחה שהשקיעו בזה, ה"ז יהי' חילול השם ח"ו אחרי הפרסום שבדבר, עגמ"נ גדול ח"ו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וכו' וכו'.

מחכה על מכתב מענה בהקדם ומאחל כט"ס,

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

מוסג"פ מכ' להרש"ז שי' קאלמענסאן ומטובו למסרו לו.

בודאי יאשר קבלת מכתבי זה.

שכט

מצילום האגרת.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. הרב"ג: ה"ר בנימין שי' גורודצקי.

שלוחינו.. ובוימגארטען: ראה לעיל אגרת שכו, ובהנסמן בהערות שם.