ספריית חב"ד ליובאוויטש

של

ב"ה כ"ו שבט, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים מהור"י

שי' חיטריק

שלום וברכה!

מכתביו נתקבלו ומוסג"פ מכתב מפורט ע"ד תנאי ואופני ההפצה ובודאי, כשאר עניני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, יהי' ג"ז בהצלחה.

ומה שמסיים במכתבו (לענין מה שכתבתי לפעפע בחבירו) "ומה לעשות אם הוא סגור בחדרו איך להוציאו ממשכא דקמצא" - הנה כבר כתב כ"ק מו"ח אד"ש במכתביו (בשם אדנ"ע): כשמעמידים פנס מתקבצים החפצים באור - ליכטיקייט - ציט צו עכ"ל.

וי"ל הדיוק החפצים באור אשר חפץ מורה על פנימיות הרצון משא"כ רוצה (ראה לקו"ת פ' שלח סד"ה טובה הארץ) ופנימיות רצון כל בנ"י שלם הוא את ד' ותורתו תורה אור, וכידוע הראי' מהא דגט מעושה כשר ועפמ"ש ברמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

ומה שכתב עוד שאולי אין השמן מאיר גם בעצמו כי עכור הוא, - הנה גם שמן עכור מפעפע וגם מאיר אלא שאין האור בהיר כ"כ, אבל מכלל חשך פשיטא שיצא, וגם הדלקת הנר מקרי, וכמו דמוכח בש"ס פוסקים ובמוחש, ובכלל מה בצע במ"ש אם אינה מביאה תועלת בתורה עבודה או גמ"ח, ואם היא מונעת מהם ה"ז דבר האסור.

וכל אחד במקומו הוא שליח ההשגחה העליונה ואם רק יתחיל בעשי' למלאות שליחותו בטח יצליח. וגם טוב לו ג"כ הן ברוחניות והן בגשמיות.

המאחל הצלחה וכט"ס.

מ. שניאורסאהן

של

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 294 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד.. חיטריק: אגרות נוספות אליו - לעיל שטז, ובהנסמן בהערות שם.

מה שכתבתי: לעיל שם.