ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלג

ב"ה ז' אד"ר, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי' הורוויץ

שלום וברכה!

בטח נודע לו ע"ד בתי הספר לנערות אשר נוסדו ע"פ הצעת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ואחת מהן בעיר פראג. והנה עתה אחרי שנסע משם הרש"מ שי' קאלמענסאן, שהוא השתדל בשיכלול הנהלת ביה"ס הנ"ל, הננו לבקשו אשר כבו' יתן שימת לב הראוי' לענין נעלה זה ויקדיש מעתו ומרצו להשגיח באופן המתאים שתהי' הנהגת ביה"ס כפי הראוי ע"פ רצון מייסדה הוא כ"ק מו"ח אד"ש ויתגדל ויתרחב הן בכמות, מספר התלמידות, הן באיכות, ידיעות התלמידות והתפתחותן מיוסדות על יר"ש ומידות חסידות. ובודאי יעמוד בקישור מכתבים אתנו בנוגע לכל הנ"ל.

גודל ערך חינוך הבנות נתבאר כבר בכ"מ, והביאור היותר מוכיח הם החיים גופא שהראו חשיבות ועקריות דבר זה, ובפרט בימינו אלו ימי הירוס והכרח הבנין במקומות חדשות ובתנאים חדשים וזרים לגמרי, אשר השימור על הצורה הרצוי' ומסורת אבות דורשת השתדלות מיוחדת מצד כל בני הבית ואין מספיק כלל ציווי ופקודת ראש הבית בלבד.

ואמרז"ל (שמות רבה פכ"ח, ב) שבמתן תורה צ"ל תחילה אמירה לנשים ואח"כ לאנשים ואז התורה מתקיימת. וההוראה לדורות מובנת.

החותם בחכוי למכ' מבשרים טוב ומאחל כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ המאמר מההמשך תודיעני, וכמו שהי' נשלח ע"ע ע"י הרש"מ שי' לפאקינג.

מוסג"פ מורה שיעור.

שלג

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 253 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרש"מ: קלמנסון.