ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלד

[ז' אד"ר תש"ח]

...מה שכתב שהי' חולה ברגליו זה איזה פעמים (ותקותי שכבר נתרפא כליל לעת הזאת) אולי צריך הי' לקיים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בפשיטות מבלי להכנס בחשבונות ואריכות ההתבוננות ושאילת עצה לזה. והוא עפמ"ש באגה"ק ס"א ובלקו"ת ד"ה יחיינו מיומים רפ"ג דהאמונה הוא בחי' רגליו.

שלד

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 246.