ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלו

ב"ה, עש"ק י"ז אדר ראשון, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהור"מ

שי' גו"א

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' משפטים

א) הנ"ל הוא מכתב הראשון שהגיעני ממנו מיום חזרתו לאה"ק...

ג) ת"ח בעד שלחו המאמרים של דב זעירא, מה שכותב ששלח לי ג"כ לפני שנתיים כנראה נאבד בדרך, ואם יודיעני הכתובת שלו אכתוב להנ"ל (אם לפ"ד טוב שיהי' המענה ע"י כב' אשלח על ידו ועל החלטתו אשען בזה).

ד) בבקשה עוד הפעם לזרז את הר"מ אקסלרוד בשילוח ביאור התניא לרש"ג.

ה) כבר כתבתי במכתבי להר"מ ע"ד מה שקצבו בשבילם מועד הישיבות

בטשיקאגא, וחבל שלא נתקבלו הידיעות שבקשנו מאתם ע"ד הישיבה ות"ת, כי לכמה מוסדות באה"ק קבעו סכומים גדולים הרבה יותר, ואולי כדאי שינסו גם עתה שישתדל בעדם הרב פראנק (י"א אשר הרב אורינשטיין מהכולל יש לו השפעה על הרב זאקס מטשיקאגא שהוא מראשי ועד הנ"ל) חלוקת הכספים בשביל הת"ת תהי' כנראה ע"י ועד שנמצא באה"ק גופא. ובודאי יחפשו הכירות שם.

ז) מוסג"פ מורה שעור שהו"ל זה עתה.

באיווי כט"ס ופ"ש כב"ב וכל הדו"ש.

הרב מנחם שניאורסאהן

שלו

מהעתק המזכירות.

הוו"ח.. גו"א: אגרות נוספות אליו - לעיל ריח, ובהנסמן בהערות שם.

חזרתו לאה"ק: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרות ג'יט. ג'קל.

ביאור התניא: ראה עליל אגרת קעט, ובהנסמן בהערות שם.

לרש"ג: לר' שמואל גרונם אסתרמן.

כבר כתבתי: רא הלקמן אגרת שנז, ובהנסמן בהערות שם.

הישיבה והת"ת: בתל-אביב.