ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלז

ב"ה, כ"א אדר ראשון, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיוד לחד"ז.

א) בענין העבודה ב... כותב ארבעה טעמים לאי עבודתו שם, למרות מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א: זקני החסידים אמרו לו שהכוונה שזה תלוי ברצונם הם, אין לו חיות בזה, העבודה כבר אינה נחוצה כ"כ כי אינה מתפתחת, גם אחרים אינם מתעסקים בהנ"ל, ושואל חוות דעתי בזה.

ראיתי זה עתה העתקת מכ' כ"ק מו"ח אד"ש אליהם... ואיני רואה כל מקום לספק איזה עבודה הטיל עליהם ומברכם שיצליחו בזה.

מה שאין לו חיות בזה, הרי ידוע מ"ש בכ"מ בדא"ח שציווי ומצוה הוא ל' צוותא והתקשרות, שמתקשר ע"י קיום הציווי במצווה, וכאשר נשמה פרטית אפשר לה להתקשר בנשמה הכללית שלה עי"ז, אין לך המשכת חיות גדול מזה וגם אם לע"ע אין נרגש בכחות הנה"ב אין זה משנה הענין וראה בד"ה כי מנסה ס"ג,

מה ש... אינה מתפתחת ואחרים ג"כ אינם מתעסקים בזה, הנה על זה גופא אנו דנים: מה שאחדים מחברי הועד (ובכלל כל מי שבידו לסייע בזה) נמנעים או מתרשלים בתפקידם, ה"ז גורם לעכוב התפתחות חנוך הכשר על יסוד התוהמ"צ ומחליש ג"כ ידי אחרים, ובפרט אם על מחנה התמימים תחשב שפעולותיהם הם נרות להאיר, ואם נרו אינו דולק לע"ע מונע עי"ז ג"כ הארת כו"כ נרות שהי' יכול להדליק במשך זמן זה, וראה קונטרס העבודה סוף עמוד 43, קונטרס ומעיין ע' 22 ועוד ואכמ"ל...

באיחול כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

שלז

מהעתק המזכירות.