ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלח

ב"ה כ"ח אד"ר, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו'

מהור"נ שי' נעמאנאוו

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז טבת

א) בטח קיבל בעתו מכתבי מט"ז טבת בצירוף הקונט' ליט"כ (ולפלא שלא אישר קבלתם ע"ע), וכן הפ"ש ע"י שלוחינו האברכים שיחיו, ובודאי מסרו לו ג"כ העקז' מההמשך דשנה זו ויאשר זה.

ב) הנמצא - במחנו מלפנים - של נפנה ושל אותיות הס"ת ימסרו למי שיהי' שם אחראי בעד הדפסה (אם ידע הר"ד משם) או לר"ד (אם נשאר הוא שם). ויודיעני, ואז אכניס תמורתם. ומטובו לאמר להר"ב שי' גאראד' שינכה מהסכום שבקשתיו לשלוח על ההדפסה לפאקינג, את הסכום שימסר שם ע"י כת"ר מהנ"ל. קבלות נפנה ע"פ רשימתו - נשלחים לו היום.

ג) מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (בלה"ק) נמצאים עתה בדפוס. המאמרים שבאידית וס' השיחות נדפסו בפאקינג ואכתוב שישלחו כמה עקז' לכת"ר בעד הישיבה כבקשתו. ובתנאי אשר חלק ממחירם נשלם מקרן המצות של המל"ח וחלק תשלמו אתם.

וכמו שכתב במכתבו עד"ז.

ד) איני יודע מאיזה סבה ומי האשם, אבל כנראה שאין נפנה, במדינתו עתה, עומד במצב שצ"ל עומד ושבטח הי' יכול להיות עומד בהשתדלות הראוי'. וא"א מרחוק במקום לדעת על בוריו אופני התיקון בזה, בפרט שאיני מכיר כ"כ בטיב האנשים שצריך להעסיקם בזה ומצבם הפרטי. ובאשר שכת"ר יודע אותם ונמצא על אתר נכון ואולי גם מוכרח שישתדל באופן המתאים בהטבת מצב נפנה ושיכלולו ככל האפשריות. וידועה בזה השקפתי מאז שצריך להרחיב חוג המשתתפים בנפנה ולא להצטמצם בתמימים וכיו"ב בלבד. והאריכות בכ"ז לדכוותי' אך למותר.

...עלי הטיל כ"ק מו"ח אד"ש עניני ב"ר והדפסה... כ"ק מו"ח אד"ש משתדל ומתעסק בכ"ז, והרבה יותר מכפי שמשערים הבריות.

...נשמע ע"ד המאסר... ואסיים במרז"ל (תענית כט, ב, והובא באחרונים להלכה למעשה) בר ישראל דאית לי' דינא בהדי נכרי... לימצי נפשי' באדר דבריא מזלי'. ובסוטה (יב, ב) ולחד מ"ד באדר ראשון נולד משה. וידוע הפי' בדא"ח דמזלי' של ישראל הוא האין (לקו"ת ר"פ האזינו ועוד).

המחכה למכתבו מבשר אך טוב

מ. שניאורסאהן

אם יוכרח הר"ד לנסוע, מי הוא המתאים ביותר להתעסק בהדפסה שם, כמובן מהנמצאים שם או בסמיכות?

שלח

מצילום האגרת.

הרה"ח.. נעמאנאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל שכא, ובהנסמן בהערות שם. שלוחינו האברכים: דלעיל אגרת שכו, ובהנסמן בהערות שם.

נפנה: מעמד. ראה לעיל אגרת שט.

הר"ד: בראוומאן, שהתעסק בהדפסה מטעם קה"ת באשכנז, כדלעיל אגרת רעט, ובהנסמן בהערות שם.

ב"ר: בית רבקה.

קרן המצות: ראה לעיל אגרת רמ, ובהנסמן בהערות שם.

וידועה.. מאז: ראה לעיל אגרת שט.