ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלט

ב"ה, א' אדר שני, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ', ואבא בקצרה מפני קדושת השבת:

א) מוסג"פ השער של ש"א, השער וההקדמה של שה"א, ההשמטות של

פס"ד - בנעגאטיוו, אבל וכמובן ידפיסם שחור ע"ג לבן.

ב) ע"ד האמצעים בקשתי עוה"פ את הרב"ג וגם את הרנ"נ. ובודאי כבר הגיעו.

ג) הלקו"ת לכרוך בכרך אחד.

ד) נתקבלו לע"ע: ת"צ תניא'ת, ה' סה"מ ה' פו"ע.

ה) בטח כבר נשלח לאורגאוויי הספרנו, כבקשתי. ומטובו לשלח לועד הסניפי בפאריז סה"מ סה"ש פו"ע מכאו"א מאה וחמישים. להרב בנימינסאן בלאנדאן מכאו"א מאה. להרב חיטריק בבלגיא מכאו"א חמישים וכן חמישים תניא'ת. להרב צבי ליבערמאן בלינץ מכאו"א וכן מהתניא'ת עשרים וחמשה.

ו) מוסג"פ מורה שעור שה"ל. ומהנכון לפרסם ע"ד קביעות שעור זה בכל האיזורים.

ע"ד שאר הענינים אכתוב בפעם הבע"ל. מחכה מכ' מענה מפורט ומבש"ט.

ומאווה כט"ס.

מ. שניאורסאהן

שלט

מצילום האגרת.

לתוכנה ראה אגרת שכ דלעיל.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. נשלח.. כבקשתי: לעיל אגרת שכט.