ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמא

ב"ה י' אדר שני, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'... שי'

שלום וברכה!

כשנדפס בהמאמר כי מנסה תש"ח, אשר העדר הידיעה אינו משנה את הענין וגם מחזקים את זה במשל, הי' ק"ק אצלי דבענינים דלמטה פשיטא הוא ומאי קמ"ל. אבל כשהתבוננתי בדרכי בנ"א ובפרט במקום שיש שליטה לפיתויי הלעומ"ז - ראיתי והנה הצטדקות זו רגילה ביותר, אשר אומר שכיוון שהוא מסיח דעת מענין פלוני או שאינו מדבר אדותיו ה"ז גופא מסלק את הענין מסדה"י.

ובעשי', שהיא לעילא, קא עסקינן, אשר כנראה שיטת... עתה, שכשיעברו בשתיקה ע"ז שעליהם מוטל לעשות או שגם הבטיחו לעשות... ה"ז מסדר הדבר! וכאן פתחו לו פתח לאומן הידוע אשר היום א"ל כך כו'.

מוסג"פ המאמר לפורים והוא לזכות בו את הרבים.

מ. שניאורסאהן

שמא

מצילום האגרת.