ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמב

ב"ה י"א אדר שני, תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

א) בענין נקבי הציצית בט"ק - כבר א"ל אשר בט"ק של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הם בצורה כזו

(כאן בספר מופיע ציור) ב) במה שהעיר בשהיחוה"א פ"ו במש"ש דמהתכללות המדות זב"ז למעלה נראה לעין דאיהו וגרמוהי חד שלכן הן מתכללות, והקשה דהרי גם באדם מצינו התכללות המדות זב"ז - שהיחוה"א הועתק כמעט כולו בהמשך מים רבים תרל"ו, בשנוים קלים ובסדר אחר, והנ"ל הוא שם פי"א - וי"ל דהתכללות המדות ויחודן זב"ז אפשר בשני אופנים. א) מפני חלישותן (ע"י השפעת המוחין וכיו"ב) נותנין מקום גם למדה ההפכית - ובכלל זהו מדות דתיקון רך כקנה, מדות הגלוים שבאדם בעל שכל. ב) אף שהן בתוקפן, אבל ע"י הארת כח נעלה ביותר מתבטלין ממציאותן ובמילא יכולים להיות מדות הפכיות ביחד - ובכלל זהו מדות כמו שהם בעקודים, מדות שבעצם הנפש.

ונתבאר כ"ז בארוכה בתורת חיים בראשית - השני, וראה ג"כ בס' בד קודש פ"ד.

והנה ב' אופנים אלו נמצאים הן למעלה הן באדם אבל חילוק הכללי בין למעלה ולמטה הוא, דלמעלה התכללות המדות הוא מפני הארץ אור עליון אוא"ס שבחכ' (ראה תו"ח שם פל"ד) כי אין חלישות למעלה ומה שנק' מדות דתיקון רכים הוא בערך מדות דתהו וזהו פי' מ"ש בשהיחוה"א שם. ולמטה במדות הגלוים הוא מפני החלישות ממש שפועלים המוחין במדות.

מוסג"פ קונטרס פורים שהו"ל זה עתה ובודאי יזכה בו את הרבים.

בברכת פורים שמח וטוב לב.

הרב מנחם שניאורסאהן

שמב

מהעתק המזכירות.

מהורא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל רכה, ובהנסמן בהערות שם.