ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמה

ב"ה, י"ב אדר שני תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

שלום וברכה!

נודעתי ע"י אחיו הרר"י שי' אשר נולדה לו בת ואח"כ אשר נקרא שמה בישראל רחל ואשלח בזה תודתי על שנתקבלה הצעתי, וברכותי שיגדלוה לתורה לחופה ולמע"ט מתוך הרחבה בגו"ר.

ולסיים בד"ת שמא מילתא היא וכתב ביונת אלם פ"ה ויי אור בגימ' רחל, ויש לבאר עפמ"ש בתורה אור רד"ה ותוסף אסתר כנס"י נקראת בשם בחינת רחל כשהיא בבחי' התגלות וכך הוא בכל או"א מישראל שיהא רצונו להבטל ולהכלל באורו ית' והוא בהתגלות ובהתלהבות.

והנה בבנ"י כל דבר צ"ל ע"י עבודה ויתרון האור מן החושך דוקא כידוע. ובזה יובן מרז"ל ב"ר פ"ג, ה' ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה ואכמ"ל.

בברכת מזל טוב ואיחול פורים שמח וטוב לב,

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ קבלה על ח"י שקל ע"ש רחל בת רבקה העכט מה שנדבו לצדקה עבורה.

מוסג"פ הקונטרס לפורים ויזכה בו את הרבים.

שמה

מהעתק המזכירות.

מהור"מ: העכט, אגרות נוספות אליו - לעיל קפד, ובהנסמן בהערות שם.

הרר"י: ה"ר יעקב שי'.

רחל: כשם אם אם כ"ק אדמו"ר שליט"א.