ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמו

ב"ה י"ג אדר שני תש"ח

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הררי"א שי'

אורינשטיין

שלום וברכה!

בטח נתקבלה במועדה הטעלעגראמע שלי לכולל חב"ד ולחברת תהלים העולמית בבקשה להתפלל לבריאות מרדכי יעקב בן ביילא ובודאי נעשה כן, ויקבלו מהרמ"ג נדבות קרוביו ל"ו שקל בשביל הכולל ול"ו שקל בשביל חת"ה, הקבלות ישלחו אלי אבל יהיו כתובות ע"ש מר פארבער כ"א על שלשים ושש (ב"פ ח"י) דולר.

אבקש סליחתו על אשר לא עניתי ע"ע על מכ' אלי והוא רק מרוב הטרדות אשר הקיפוני, ובהזדמנות זו אביע ת"ח על העתיקו במכ' אלי ב' ענינים בפי' הפסקא וירא את ענינו והפיסקא ישלח בהם חרון אפו גו'.

ובמה שהקשה בסי' שער הסוכות סד"ה להבין מאמר הזוהר פ' אמור שכתוב שם אבל המתכות והאבן פשוטיהם טמאים כו' ופשוטי כלי עץ טהורים כו' והרי מפורש בגמרא (שבת נח, א) דכלי אבנים אמק"ט.

וי"ל בכמה אופנים וקצתם דוחק והבוחר יבחר:

א) בסי' שם מביא כל החלוקות שאמק"ט כלל שיש חילוק בין פשוטים לכלים שאין חילוק בק"ט בין פשוט לכלי, ואבן נכנס בחלוקה האחרונה כי במקום שמק"ט אין חילוק בין פשוט לכלי והוא, בטומאת גולל ודופק (ראה תוד"ה עד כתובות ד, ב).

ב) לכאורה נ"ל דטומאת גולל ודופק מעשה עץ שימש (חולין קכט, א) שלכן מסככין בדברים שמטמאין בגולל ודופק וכמו נסרים שעשאם כסוי לארון. ולפי"ז י"ל דבסידור מבאר בתחילה דין הצומח דכל זמן שהוא צומח אין מק"ט כלל, ואח"כ מבאר ב' סוגים שבדומם שיש חילוק בין כלי ל[פ]שוט ושאין חילוק ביניהם, כי מיסודי דרוש זה היא השייכות דעניני כלי וטומאה ומסוג השני הם מתכות ואבן דבשניהם אין הטומאה תלוי' בגדר הכלי (במתכות גם פשוט מק"ט באבן גם כלי אמק"ט). ומסוג הא' הם כלי עץ אלא שאטו כרוכלא ליזל וליחשוב, ולכן אינו מביא אלא התחלת המשנה בדינים אלו והשאר רומז בתיבת כו' וכמו שתיבת כו' הבאה אחרי תיבות פשוטי כ"ע טהורים רומזת על הדין דמקבליהם טמאים כמו"כ תיבת כו' הראשונה רומזת על הדינים וכ"ש מקבליהם כלי אבן טהורים וכ"ש פשוטיהם.

ג) כיון שבנמשל למעלה אינו מזכיר בסי' שם אלא מתכות ועץ קרוב ביותר לומר אשר גם במשל צ"ל רק מתכות ועץ ותיבת אבן טה"ד. או לגמרי, או שנשמטה ממקומה בשורה שלפ"ז וצ"ל שם "נמצא בעולם העשי' שבצומח כמו אילנות ותבואות (ובדומם) והאבן אינם כלים המק"ט כלל".

מטובו לאשר קבלת מכתב זה.

בברכת פורים שמח וטוב לב ופ"ש כל הדו"ש,

הרב מנחם שניאורסאהן

שמו

מהעתק המזכירות.

הררי"א שי' אורינשטיין: אגרת נוספת אליו - לעיל רמא*.

מהרמ"ג: מה"ר משה גורארי'.

חת"ה: חברת תהלים העולמית.