ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמח

ב"ה, כ"ב אדר שני, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ט' אד"ש. ואבא בקצרה מפני קדושת השבת:

א) מכתבי עם הקונטרס לפורים בטח נתקבל.

ב) נתקבל פה תתרי ספרנו ח"ב. אבל ביותר דורשים כאן ח"א.

ג) כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א רוצה להדפיס את כל השדי חמד בנייר וכריכה היותר יפים, ומטובו לחקור ולהודיע האפשריות והמחירים בזה - (לערך ארבעת אלפים ותק עמודים, בשמונה כרכים).

ד) ההקדמות אשלח ימים אלו.

ה) מוסג"פ קונטרס לב' ניסן הבע"ל.

באיחולי כט"ס.

מ. שניאורסאהן

שמח

מהעתק המזכירות.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. שדי חמד: ראה לעיל אגרת שלב.