ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמח*

ב"ה, כ"ד אדר שני, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורח"ה שי'

שלום וברכה!

מכתבו מז' אד"ש קבלתי ובטח הגיעו בינתיים מכתבי עם הקונטרס לפורים.

א) החשבון מהספרים נשלח לו מכבר...

ג) שמעתי אשר הרב גליצענשטיין הדפיס בסיני מתולדות אדה"ז ובמק"א מתולדות אדהאמ"צ, ואקוה אשר שינה שם לגבי מ"ש בספרו הרב בהתאם למ"ש לו במכתבי זה מכבר, כי חבל אם ידיעות אי מדויקות הולכות ומתפשטות...

ה) מוסג"פ קונטרס לב' ניסן ובודאי יזכה בו את הרבים.

ו) אאשר קבלת העתק מכ' למהר"י דובאוו, וכבקשתו תקותי לבוא בהערות לפענ"ד כשאפנה במעט מטרדותי עתה.

באיחולי כט"ס ופ"ש כל הדו"ש.

הרב מנחם שניאורסאהן

שמח*

מהעתק המזכירות.

מוהרח": האוולין. אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. גליצענשטיין.. ובמק"א: ראה לקמן אגרת שפ.

במכתבי זה מכבר: לעיל ריג*.