ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמט

ב"ה, י"ב ניסן, תש"ח

ש"ב הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהורע"ז

שי'

שלום וברכה!

פותחין בברכה ברכת מז"ט להולדת נכדו שד"ב שי' שהודיעני ויה"ר שיגדלהו הוריו לתחומע"ט מתוך הרחבה בגו"ר ועיניו רואות בנחת ועונג.

ובמענה על מכ' א) ע"ד מאמרי אדמו"ר מהרשנ"ע שאצלו ולא מצאם ברשימתי שבס' התולדות, אולי יוכל להודיע קוטב כל מאמר באיזה מילות (ע"ד מה שעשיתי ברשימתי) ואז אולי אפ"ל אם הם הם הנזכרים בהנ"ל בשנה אחרת וא"כ אין זה אלא נ"א בזמן המאמר.

ב) ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ביום שיש בו מוסף אין האבל יורד לפני התיבה אפילו במנחה ומעריב אבל יורד הוא לפה"ת במנחה ערב שבת או ער"ח. הח"ק וברכו השני דליל שבת אין שייך להאבל וכן גם לא אכ"א ועלינו.

ג) מזכיר סיפור כ"ק מו"ח אד"ש ע"ד אדמו"ר מהרשנ"ע והרב מבעלז (משיחות ריגא) אולי יוכל להמציא לי ר"ד משיחות חה"ס הנ"ל כל מה שזוכר?

מוסג"פ קונטרס לחה"פ שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.

המאחל לו ולכב"ב ולכל הדו"ש חה"פ כשר ושמח ולאלתר לגאולה אמיתית ושלימה.

שמט

מהעתק המזכירות.

מוהרע"ז: סלונים. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"א ב.

שד"ב שי': וואלפא.

הח"ק וברכו: בשאלתו: "בענין החצי קדיש וברכו שאחר מזמור לדוד ה' רועי כו' בליל ש"ק, בהנוגע לאבל", ראה בזה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ב ע' תתקד. ס' המנהגים חב"ד ע' 78. וראה שם הערה 3, וצ"ע.

מזכיר סיפור: "של רבינו מהר"ש עם הרה"ק ר"ש מבעלזא, מה שהריח ברוח קדשו של רבינו מהר"ש, כפי ששמענו מכ"ק אדמו"ר שליט"א, בשבת חוהמ"ס צ"ה, בהסוכה על הגזוזטרא (שכת"ר וגם אני ישבנו אז מהסוכה) בטח הוא זוכר".