ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנ

ב"ה, י"ג ניסן, תש"ח

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

המכונה ד"ר הילמאן

שלום וברכה!

מכ' מי"ב אדר הגיעני, ובנתיים בטח קיבל ההגדה שצויתי לשלח לו עוה"פ והביוגרפיא של אדה"ז באנגלית שהו"ל זה לא כבר.

זה איזה ימים שקבלתי ג"כ החוברת סיני לחודש אדר תש"ז ות"ח ע"ז ות"ח כפולות אם אפשר להמציא לי גם הפרקים הקודמים של הערות כב' על ההגדה, ואולי ישנם בתדפיס בפ"ע אם אין החוברות המתאימות, ולהעיר בחפזי במ"ש בהערותיו שם שלכן אין שואלין על הד' כוסות כי עדיין לא שתו אותם משא"כ שאר הקושיות וע"פ מ"ש במרדכי סוף פסחים שבזמן שביהמ"ק הי' קיים אוכלין הסעודה קודם הסדר (וכ"כ בהגדה נ"ל ע' 35 שאין כן דעת הרמב"ם) ולפענ"ד אאפ"ל כן כי גם הפסח מצה מצוה ומרור אכלו רק אחר שאילת הקושיות דמטבילין וצלי,

בענין מפרשי מקורות הי"ד הנה בסוף הרמב"ם הוצאת שולזינגר הדפיסו רשימת הנ"ל והיא רשימה היותר מלאה שראיתי במקצוע זה.

אסיים באיחולי חה"פ כשר ושמח לו ולכב"ב יחיו.

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ קונטרס לחה"פ שהו"ל זה עתה.

שנ

מהעתק המזכירות.

לתוכנה ראהלעיל אגרת שיז.

ד"ר הילמאן: אגרות נוספות אליו - לעיל רמד, ובהנסמן בהערות שם.