ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנב

ב"ה, י"ג ניסן תש"ח

מחות' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ובנתיים בודאי קבל גם את מכתבי:

א) בענין הכתי"ק שמסר אודותם הר"מ שי' חארלאוו כבר בא הענין זה מכבר לנגד עיני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וגם נתקבלו הפוטו מהכתי"ק וכו'.

ב) בענין נוסח המי שברך הנה במקום שנוהגין לאומרו (כי כמדומה בליובאוויטש לא נהגו כן) הנוסח היותר מדויק שראיתי הוא בסידור תו"א.

ג) קבלתי פ"ש מהררב"ג שי' ובטח למותר להזכירו להשתדל כשתהי' אפשרות אדות סלוק הנשאר מהחוב.

ד) מוסג"פ קונטרס לחה"פ שזה עתה הו"ל, ובל"ס יזכה בו את הרבים.

אחתום בברכת חה"פ כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי' ולגיסתו וב"א שיחיו (בזכרוני ע"ע חה"פ של שנה העברה כשהיינו ביחד). כן מטובו לפ"ש הגבאים והמתפללים דביהכנ"ס בברכת החג

הרב מנחם שניאורסאהן

שנב

קטע נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 410. יגדיל תורה ירושת"ו גליון כד ע' 7 והושלמ ע"פ העתק המזכירות.

מהורש"ז: בוטמן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעג, ובהנסמן בהערות שם. מהררב"ג שי': מהר"ר בנימין גורודצקי שי'.

כשהיינו ביחד: כשנסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לפגוש את אמו הרבנית בפריז. על ה"סדר" ביחד ראה "כפר חב"ד" גליון י"א ניסן תשמ"ז ע' 61.