ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנד

ב"ה, י"ג ניסן תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מהור"צ שי'

שלום וברכה!

מכתביו אישור קבלת הקונ' לפורים וב' ניסן נתקבלו ומוסג"פ הקונטרס לחה"פ ובל"ס יזכה בו את הרבים (גם העומדים לע"ע ברה"ר וכמענה משיח כשיפוצו מעינותיך חוצה דוקא).

בודאי יש לו מה להעיר במכתבי מי"א אד"ש ושבע רצון אהי' אם [...] בזה וע"פ רז"ל (ב"מ פד, א) בר לקישא כי הוי אמינא מילתא הוי מקשי [כ"ד] קושיות כו'.

בפ"ש כל החבורה, בברכת חה"פ כשר ושמח

הרב מנחם שניאורסאהן

שנד

מהעתק המזכירות.

מהור"צ: ליברמן. אגרת נוספת אליו - לעיל שמג.

במכתבי מי"א אד"ש: לעיל שם.