ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנה

ב"ה י"ג ניסן תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכ' מכ"ג אד"ש ובמענה עליו:

א) המשך ר"ה דהאי שתא סליק במאמר דפ' נח.

ב) היום יום נשלח לו כבקשתו, וכיון שזהו יוצא מן הכלל הרי עכ"פ בטח ישתדל לזכות בו את הרבים.

ג) הנמצא תח"י בעד עניני דפוס ובעד הס"ת ימסרם ללשכת הרב"ג והם יודיעו ל[נ]ו לכאן ונקבל תמורתם. אחרי חה"פ יודיע ועד הס"ת איזה אותיות נפלו בגורל.

ד) מוסג"פ קונטרס לחה"פ והוא לזכות בו את הרבים.

בלמדי אותו וחפשתי ביאור המאמר כד אתכפיא סט"א אסתליק כו' ומצאתיו בתו"א כמסומן בהערה מז עלה בדעתי שאולי אפ"ל שזהו ג"כ ביאור מנהג מעתיקי מאמרי דא"ח שמסיימים סליק, ורמז רמזו שבסיום המאמר היינו הענינים שבהבנה והשגה, סליק האור שנמשך אור מקיף וסובב, מרומם ומנושא, התאמתות החכ' הבאה אחרי ההבנה, העבודה בקב"ע שאחרי העבודה שע"פ טו"ד, ויש להאריך בכ"ז.

באיווי חה"פ כשר ושמח לכל

הרב מנחם שניאורסאהן

נשלח ע"ש איזה מהמו"ש ליתן מהם אחד לכאו"א מבתי מדורי אנ"ש ות"ח על הטרחה.

שנה

מהעתק המזכירות.

מהרש"ח: קסלמן. אגרת נוספת אליו - לקמן שעג.