ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנז

ב"ה, י"ד ניסן תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורח"ה שי'

שלום וברכה!

א) אאשר קבלת מכתבו מי"ח אד"ש ובנתיים ודאי הגיעו מכתבי מכ"ד אד"ש עם המוסג"ב קונטרס לב' ניסן ומכ' להרשי"ז.

ב) מוויינבערג נתקבל נון דכאן.

ג) מוסג"פ קונטרס לחה"פ שזה עתה הו"ל ובל"ס יזכה בו את הרבים.

ד) הגיעתני ידיעה שעלתה ביד אחד מידי[די]נו לפעול שועד הישיבות דשיקאגא יתן לישיבת תו"א חמש מאות דכאן נוסף על הקודם.

ה) ודאי נודע להם שהרב סאראצקין קיבל פה מהדזשוינט תיכף לבואו מאה אלף דולר בשביל הישיבות דאה"ק וזה מלבד מה שמאסף מאז במוסדות ובמק"א.

ו) אביע ברכותי להבר מצוה של בנו האברך אלי' דוד שי' אשר ביום ט"ז ניסן יום קצירת העומר.

וי"ל ע"פ הידוע דקצירת עומר שעורים מאכל בהמה הוא בהחל חרמש בקמה בקומת נפה"ב. והנה הצדוקים ההולכים אחר שכלם אומרים שאין ביכולת האדם וא"א לעבודה זו אלא ממחרת ובתכיפות לשבת כאשר מקודם עולמו הוא בעלי' ואין בו מקום לפסולת פרש שבתכם לא נאמר אבל לא כשהוא עסוק מקודם בעניני אוכל נפש שיש לחשוש לפרש וכנפסק בשו"ע סי' תקכ"ט שצריך להיות עומד ע"ג שלא יחטא ובפרט למ"ד שהותרה הוצאה מרה"י לרה"ר טורי דפרודא גם שלא לצורך. אבל לא זו היא דרך בנ"י מקבלי עול מ"ש אלא בין בסמיכות לשבת א"ל בין אם גופו מזוכך ביותר שיכול לעלות כמו שהוא השמימה או שהוא אדמוני ואין לו חיים מצ"ע כלל עובד הוא עבודתו עי"ז שמקים עולה של תשובה ועולה של תורה שגם התורה חכ' ובינתכם היא ביר"ש ועומ"ש.

ומוכרחני לקצר מפני קדושת היום.

ויה"ר שיראה רוב נחת ועונג בבנו זה ובשאר ב"ב שיחיו בכל הפרטים מתוך הרחבה.

החותם בברכת חה"פ שמח וכשר

הרב מנחם שניאורסאהן

שנז

מהעתק המזכירות.

מהורח"ה: האוולין. אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. להרשי"ז: לה"ר למה יוסף זוין.

שוועד הישיבות.. לישיבת תו"א: ראה בזה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י נספח לאגרת ג'תרמז. לעיל שלו. לקמן שצז.