ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנח

ב"ה, י"ד ניסן תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"ג שי'

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ב אדר. ועל של עתה באתי להסג"פ קונטרס לחה"פ שהו"ל אתמול ואף שיתקבל לאחר החג בטח ישתדל לזכות בו את הרבים אם בהמאמר או בהשיחה וכל חד וחד לפום שיעורי דילי' (הקדמת התניא ע"פ הזוהר) אבל בכולם צ"ל נודע בעלה. וי"ל שזהו מחלוקת פרעה שאמר לכו נא הגברים ועבדו את ה', אבל שיטתנו שהתווה לנו משה, שאתפשטותא הוא בכל דרא ודרא ובפרט בדור עקבתא דמשיחא וכמ"ש בת"ז (תי' סט), היא אשר בנערינו בשנים או בחכמה ובזקננו נלך בבנינו ובבנותינו ודוקא עי"ז חג ה' לנו.

באיחולי חה"פ כשר ושמח ובפ"ש כל הדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

שנח

מעתק המזכירות.

מהורנ"ג: מהו"ר נפתלי גלוסקין.