ספריית חב"ד ליובאוויטש

שנט

ב"ה, עחה"פ, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ד שי'

שלום וברכה!

מכ' קבלתי ובינתים בטח כבר קבל הפ"ש ע"י האברכים דכאן. בל"ס יסדר לשלח על ידם ככל האפשרי...

ועיקר כתבי: הפסקי דינים צריך להגדיל מעט באופן שיהי' כמו גודל הצ"צ שבהוצאותינו היינו הגליונות עשרים וחמש וחצי סנטימטר ברוחב ששה עשר וחצי סנטימטר. והכריכה כו וחצי על יז וחצי.

אם כבר א"א להגדיל הגליונות אולי עכ"פ יגדיל שתהי' הכריכה כנ"ל. לכרכו בשני חלקים.

המשבצות ראם צ"ל זו שמהצ"צ שבהוצאותינו שהיא זו שבהוספתי להדרך מצותיך.

בראשה צ"ל ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש מתחת לזה באמצע קובץ שלשלת האור מימין ולמטה קצת היכל חמישי כנגד זה משמאל שער שביעי. מתחת לזה כנדפס בפס"ד עד התיבות מענדל נ"ע. מתחת לזה הוצאה שני' חותמו של קה"ת יוצא לאור על ידי מערכת... ושמונה לבריאה 770 איסטערן... (כמו שעשה בתניא שלו).

מעבר לזה הקדמתי (ההקדמה וסדר הע' שלאח"ז אשלח לאחר החג).

- מוסג"פ קונ' לחה"פ ובל"ס יזכה בו את הרבים.

ברכת חה"פ כשר ושמח ופ"ש כל החבורה.

שנט

מגוכתי"ק (עבור המזכיר שיעתיקו במכונת כתיבה).

מוהר"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. האברכים דכאן: ראה לעיל אגרת שכו, ובהנסמן בהערות שם.

*) הג"ה לאח"ז: אבל בש"א לריגק"ט ש"ו: שנבראו כל הנבראים בדין ישר.. ברי' זו..

עגולה וזו מרובעת.