ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסב

ב"ה, י"ב אייר תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ' מכ"ג ניסן:

מוסג"פ הקונטרס לל"ג בעומר שזה עתה הובא מהכורך, והוא לזכות בו את הרבים וכפי מכתבו. ובודאי יודיע מסדר הלימוד ואופן זכוי הרבים בהנ"ל ויהי' לנח"ר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

איני יודע בכאן מי הוא העומד בראש כל קיבוץ בענינים כמו אלו, אבל מעמיד אני על החזקה שעניני כ"ק מו"ח אד"ש לא יביאו לידי אי-נעימות וכשאשלח הקונ' אליו בודאי יסודר הכל כדבעי.

אקוה שעדיין זוכר כשהיינו ביחד בשנת תרפ"ז בההתועדות בלי פרסום בהפרוזדור במאחאוואי את טענתו ודיבור בענין פרה אדומה.

ויה"ר שנרגיש בלב ובשר הגשמי את הכתוב בשיחת ל"ג בעומר שבקונטרס, שבין על הגלגל בין ח"ו תחתיו אין להתרגש ושעשירים אנו, חברי קהל עדת החסידים בפרט, בעשירות הנצחית.

בפ"ש כל חבורתו,

הרב מנחם שניאורסאהן

כמה עקז' משאר הקונ' נשלח להלשכה למכירה לכל.

שסב

מהעתק המזכירות.

מהור"י: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לקמן שסח. שעד.

קיבוץ: ראה לעיל אגרת שיח, ובהערות שם.