ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסג

ב"ה, ט"ז אייר תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ משכיל על דבר טוב עסקן

וכו'

מהור"נ שי'

שלום וברכה!

מכ' נתקבל ובודאי קיבל כבר המענה עליו.

מוסג"פ קונטרס לל"ג בעומר ובטח יזכה בו את הרבים.

איני יודע מתי יבואו שלוחינו לאנגליא אבל בכל אופן בודאי [נעשו] כל ההכנות האפשריות להצלחת ביקורם במדינה הלזו גם אם לא יוכל לחכות לביאתם, ואולי כדאי שיתדברו עמהם בהנ"ל. כתובתם נעתקה למטה.

בפ"ש כב"ב יחיו,

הרב מנחם שניאורסהן

ע"י ברור מקומו עתה הנני מסגיר מכ' במכ' לחותנו הוו"ח כו' שי'. Rabbi Posner o/c Rabbi

Gorodetski

20 Rue Villiers lsleL`

Adam

Paris 20 France

שסג

מהעתק המזכירות.

מהור"נ שי': מינדל. אגרת נוספת אליו - לעיל שמז.

שלוחינו: הרמ"מ שי' בוימגרטן והרי"ז שי' פויזנר. ראה לעיל אגרת שכו, ובהנסמן בהערות שם.

לאנגליה: לשם נסע הר"נ שי' מינדל לבקר את חותנו הרא"ס נעמצאוו.

במכ' לחותנו: שלאח"ז.