ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסו

ב"ה, כ"ד אייר תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ש שי'

שו"ב

שלום וברכה!

באתי בזה להציג לפניו את המוכ"ז הרה"ח הוו"ח אי"א בעל מדות תרומיות וכו' מהר"מ שי' הכהן אשר מכירו אני זה רבות בשנים ובקשתי כפולה לעזור לו ככל יכולת כת"ר בהשגת תעודה הנדרשת לו ע"פ הסכם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וכפי אשר יפרש שיחתו. ומובן מאליו שאין בזה כל חשש דררא דשכירות.

וי"ל עפמ"ש בלקו"ת דפרשת השבוע בד"ה בשברי לכם דדברי התוכחות לפי האמת אינם רק ברכות דאמר הכתוב וכשלו איש באחיו גו' ודרז"ל (שבועות לט, א) איש בעון אחיו דכל ישראל ערבין זב"ז והברכה בזה היא דאחד יכול להועיל לחברו כיון שמעורבין זב"ז ושייכים זל"ז ועושה זה בחפץ לב כי כל ישראל עריבין ונעימים זל"ז - וכשלשת הפי' במרז"ל כל ישראל ערבין זל"ז שהובאו בדא"ח ובפרט ששכרו גדול מאד וכמרז"ל בויק"ר פרשת שבוע העבר יותר ממה שבעה"ב באותו דבר עושה כו'.

בתקוה להתבשר ממנו בשו"ט בהנ"ל ובד"ש כל הנלוים עליו,

הרב מנחם שניאורסאהן

שסו

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 361 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהר"ש: קרינסקי. אגרת נוספת אליו - לקמן שפא.

טופס דומה לרי"ל הורוויץ.

המוכ"ז.. הכהן: ראה לקמן אגרת שעב.