ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסז

ב"ה, כ"ד אייר, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

א) לתו"א שער הא' המשבצות כמו בהוצאה שממנה מדפיסים, למעלה ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש למטה מזה קו המפסיק באמצע ובשתי שורות קובץ שלשלת האור מימין היכל שלישי משמאל שער שלישי, אח"כ ספר תורה (עד) בפרשת ויקהל אח"כ קו מפסיק אח"כ הוצאה רביעית אח"כ חותם קה"ת אח"כ יוצא לאור... נ. י. (כמו שעשה בשער השו"ע).

מעל"ד הקדמתי, שער השני ספרי'... שלישי כנ"ל בשער הא'. אח"כ ספר... בסוף הספר אח"כ קו מפסיק אח"כ הוצאה רביעית... נ. י. כנ"ל בשער הא'.

מעל"ד ומשם ואילך כמו בספר שממנו מדפיס, שער חלק ההוספות: ספרי'... שלישי כנ"ל הוספות לספר... בער נ"ע אח"כ קו המפסיק אח"כ הוצאה שלישית אח"כ חותם קה"ת אח"כ יוצא... נ. י. כנ"ל מעל"ד פנוי. בסוף הספר - לוח התיקון המוסג"פ.

ב) לקו"ת שער הא' הכל ע"ד הנ"ל בתו"א אלא שבמקום היכל שלישי צ"ל היכל רביעי וצ"ל הוצאה שביעית.

מעל"ד הקדמתי.

שער השני הכל ע"ד הנ"ל אלא שבמקום נדפס פעם חמישית צ"ל נדפס פעם שביעית וככל זה צ"ל ג"כ בשער דס' במדבר דברים שה"ש. בסוף כל החלקים יבואו ההערות המוסג"פ.

ג) אצל הר"נ נעמענאוו מונח ת"ת תרמכן על ההדפסה ויורה להרנ"נ למי ליתנן מלבד זה שלמו ש' תרמכן לאחד מבע"ח שלו שם, ויהי' עוד כמה שיוצרך ואני אחראי.

ד) מה נשמע עם הסדור שו"ע עט"ר ש"א ספרנו ח"א, הלא בזה אין מניעות מהקדמות ואם היו נדפסים הנה מלבד תועלת הרוחניות יכול הי' למוכרם גם באיזורים ולסלק חלק מהחובות וזה יב"ח שמתעסקים בזה.

ה) לפענ"ד יצרף אליו עוד מי שהוא שעיקר עסקו יהי' בהפצה והנני להציע את הר"מ טייטעלבוים.

ו) הקונטרס לל"ג בעומר בטח קיבל במועדו עם המכ' המצורף אליו...

מנחם שניאורסאהן

שסז

מהעתק המזכירות.

מהור"ד: בראוומאן. אגרת נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. תרמכן: שקלים.