ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסח

ב"ה, ד' סיון תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל וכבקשתו מוסג"פ קונ' לחה"ש ומכ' כללי ומצוה רבה לפרסמם ברבים. ומטובו להודיע הנעשה בזה.

החותם באיווי קבלת התורה בשמחה ופ"ש כל החבורה,

הרב מנחם שניאורסאהן

ת"ח ביחוד בעד הספור מכ"ק אדמו"ר מהרשנ"ע וביחוד מה שרושם מי הוא המספר וכו' וספרתיו לפני כ"ק מו"ח אד"ש משמו ונהנה. ובבקשה אלהבא לרשום באופן מסודר סיפ' המקובלים ולשלחם לכאן וזכות הרבים תלוי בו.

שסח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 557 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל שסב, ובהנסמן בהערות שם.