ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסט

ב"ה, ט' סיון, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

מכתבי מעחה"ש בודאי הגיעו כן הקודם עם כל השייך לתו"א ולקו"ת ובזה באתי להשלים השייך לפס"ד נוסף על מכ' דעחה"פ.

א) עד כמה שאפשר תהי' הוצאת הפס"ד בדומה להוצאת הצ"צ של קה"ת, בטח נמצאת אצלם ואצל הרב פערלאוו.

ב) כתבתי במכ' דעחה"פ בטעות שיהי' על השער הוצאה שני' אבל צ"ל הוצאה שלישית.

ג) הקדמתי (מעבר לשער הראשון):

להעתיק את הקדמתי לשו"ת הצ"צ שבהוצאת קה"ת חלק חו"מ או שער המילואים אבל בשינויים אלו: א) אחר תיבות וחידושיו על הש"ס להוסיף ובהוצאה שלישית את הפסקי דינים שלו. ב) אחר תיבות המילואים ח"ג להוסיף ובסוף הפס"ד ח"ב. ג) הזמן צ"ל עשרים בחדש מנחם אב ה'תש"ח. ד) בהערה אחר תיבות שו"ת או"ח להוסיף תרמד (פסקי דינים ב"ח) הפס"ד נדפסו שנית בפוטגרפיא מהוצאה הא' בשנגהאי בשנת ה'תש"ו.

ד) עמוד שלאחר זה

יעמוד על הברכה

החפץ בעלום שמו אשר בעזרתו יצא ספר זה

לאור

לעילוי נשמות

צבי הירש בן דוד כהן חי' גאלדע בת זלמן נח

נפטר י"ט מנחם אב ה'תש"ד נפטרה י"ח סיון ה'תרצ"ט

בהשתדלותו של הרב

שלמה אהרן שי' בן משה קאזארנאווסקי

עמוד שלאחריו פנוי, עמוד שלאחריו באמצע ונוטה קצת לקרן שמאל למעלה בשורה א פסקי דינים למטה מזה צמח צדק למטה מזה נקודה למטה מזה חלק ראשון: שלחן ערוך או"ח ויו"ד. מעל"ד מפתח וזה נוסחו

מפתח

אורח חיים א, א

יורה דעה א, א

אח"כ פוטגרפיא מהנדפס עד סוף ח"א.

ה) חלק שני צ"ל מכורך בפ"ע הכל כנ"ל בח"א אלא שנוסח שער הא' צ"ל כמו שהוא בשער פס"ד ח"ב בשער השני ולא הא' כולל.. מענדל נ"ע. במקום ח"א שו"ע או"ח צ"ל חלק שני: שלחן ערוך אה"ע וחו"מ חידושים ולקוטים. מעל"ד מפתח וז"ל: מפתח

אבן העזר א, א

חושן משפט ח, ג

חידושים א, א

חידושים על הש"ס כו, א

ליקוטים מט, א

השמטות ותיקונים

הערות

אח"כ פוטגרפיא מהנדפס עד גמירא ולבסוף הערותי המוסג"פ בגליונות בפ"ע.

ו) נא ונא לדייק בההגהה להזדרז בכהנ"ל ולהודיע בפרטיות.

המצפה לבשו"ט ממנו,

הרב מנחם שניאורסאהן

השדי חמד כנראה לא ידפיסו אלא ת"ק או אלף עקז'. והנני מכינו עתה.

שסט

מהעתק המזכירות.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם.