ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעא

ב"ה, ז' תמוז תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרר"א שי'

שלום וברכה!

מה ששאל אם נוהגין לאכול מצה בפסח שני.

הנה נוסף על מה שאמרתי לו בע"פ שמנהגנו - מיוסד על מנהג בית חיינו שליט"א - לאכול מצה בסעודת יום יד באייר - מצאתי עתה בספרים הנדפסים, בס' לקוטי מאיר (לר"מ בנעט מטשאראדא באונגארן) מהד"ת בעניני פ"ש העתיק מס' לקוטי מהרי"ח ח"ג, דמנהג אנשי מעשה לאכול מצה ביום יד באייר. וצ"ע הלא אכילת פ"ש הוא בליל טו אייר. ובס' זכרון יהודה כ' שבעהמ"ס אמרי אש וחותנו מוה"ר דוד דייטש נהגו לאכול מצה וגם ביצה מבושלת בליל טו אייר.

ובס' דרכי חיים ושלום (להר"מ גאלד ממונקאטש) אות תרלא-ב הביא שמנהג מונקאטש הי' לאכול מצה ומרור בסעודת יום יד אייר, ואף שאכילת פ"ש הי' בליל טו מ"מ ההקרבה הי' ביום ועיקר הוא ההתחלה, ובליל טו הי' ג"כ מדקדק לאכול מצה.

באיווי כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

שעא

מהעתק המזכירות.