ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעב

ב"ה, ט' תמוז תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי'

שלום וברכה!

מכתבו בצירוף המחאת דודתו נתקבל לנכון וכפי הצעתו כבר כתבו לה מכ' תודה וברכה וכו'.

וחמרא למרא טיבותא לשקייא (וכמשנ"ת בס' טעהמ"צ להצ"צ מצות מילה פ"ג) ובפרט שהי' כבתר[י] עברי נהרא שברור שזכות הרבים תלוי בכת"ר. וזה בטח יוסיף אומץ בלבו שיכול לפעול כהנה וכהנה ואין זה אצלו אלא שהכח חסר פועל.

שמעתי שגם ענין ידידנו הרה"ח וכו' הר"מ שי' הכהן נגמר בטוב וגם בזה זכות המצוה בזה לו היא ומצוה גוררת מצוה.

מוסג"פ קונטרס לחג הגאולה ובל"ס יזכה בו את הרבים.

החותם באיווי כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

שעב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 432 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהורא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל רכה, ובהנסמן בהערות שם. ענין.. הכהן: ראה לעיל אגרת שסו.