ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעג

ב"ה ט' תמוז תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס לחג הגאולה והוא לזכות בו את הרבים.

מה יהי' סו"ס ע"ד רשימת שיחות הקודש שיודע וזוכר או ספורים מקובלים (בהוראת המקור שלהם)?

באיווי כט"ס ובחיכוי למענה על הנ"ל,

הרב מנחם שניאורסאהן

שעג

נדפסה בלקו"ש חכד ע' 557 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהורש"ח: אגרת נוספת אליו - לעיל שנה.