ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעד

ב"ה, ט' תמוז תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל, וכמנהגי ספרתי בהיכל פנימה מש"כ ע"ד האסיפה דשנת עת"ר ושהי' נוכח שם. והוספתי בשאלה להטעם שהי' אז בהאטעל, ענני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אף עם איז ניט געווען שייכות פרעגן אזא קשיא.

ונהנתי ממה שענה זה בקורת רוח פון א חסידישער ברייטקייט. מוסג"פ קונטרס לחג הגאולה לזכות בו את הרבים.

החות' בפ"ש כל החבורה,

הרב מנחם שניאורסאהן

בטח ימשיך רשימת שחה"ק והמאורעות שזוכר ובשופי יותר ות"ח מראש.

שעד

נדפסה בלקו"ש חכד ע' 557 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל שסב, ובהנסמן בהערות שם. האסיפה דשנת עת"ר: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"א ע' 41-35.