ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעה

ב"ה ט' תמוז תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מהור"מ שי' אשכנזי

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס לחג הגאולה שזה עתה הו"ל ובל"ס יזכה בו את הרבים.

מכתב הר[חמ]"א בטח קבל כבר.

מהראוי ונכון במאד שישתמש בהזמן שבין י"ב תמוז וח"י אלול בפרט להוסיף השתדלות בענין המעמד מכל השייכים לזה (וכדיוק לשון רז"ל כל שדרכו ולא את) וכן להתאמץ בהמצאת עזר להמל"ח (ע"י מס חבר נדבות להדפסה וכיו"ב), וגודל הנחיצות בזה אין די באר ובודאי יעשה בזה ככל יכולתו.

החותם בפ"ש כל הדו"ש ובברכת חג הגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

שעה

נדפסה בלקו"ש חכד ע' 419 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרה"ג.. אשכנזי: אגרות נוספות אליו - לעיל רלט, ובהנסמן בהערות שם. הר(חמ)"א: ה"ר חיים מרדכי עאייזיק חדקוב שליט"א.

מס חבר: ראה גם לעיל אגרת קצד.