ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעו

ב"ה, י"ב תמוז, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

מכתבו מי"ז סיון קבלתי ובמענה עליו:

...קבלנו במשך כל הזמן אלף תרלט ספרנו חלק ב. אלף טז ספרנו ח"ד. תרס תניות.

סה סהש"ח. נב ספרנו ח"א. ה פוק"ע. ה' סהמ"א. נחוצים ביותר ספרנו חלק א, וכן לשלח תומ"י עקז' אחד מכל מה שנגמר בדפוס, אף שאינו מכורך עדיין (הן מספרים השלמים הן קונטרסים).

ג) פשיטא שבלקו"ת צ"ל: היכל שלישי שער רביעי.

ד) לאחרי כל ההנחות יוכל לימכר באיזורים השו"ע ולקו"ת בעד ב' וחצי תרמכן.

תו"א ופס"ד - א' וחצי.

ה) בהערות לפס"ד ח"ב להוסיף עוד הערה זו לדף לח ע"ג (הראשון, כי בח"ב מתחיל ב"פ מנומר א'):

בבוך נומר א' רי"א, ב אחר תיבת לשלם (שורה יב) נמצא: ומה שהביאו הב"ח והדרישה ראי' להטור ממ"ש התוס' מ"א ב' ד"ה חדא יש לדחות דהתוס' לא קאמר אלא דמש"ה צריך הכתוב להודיענו דש"י אינו צריכה חסרון דמשואל ליכא למילף משום דיש לדחות כן אבל עכשיו דגלי הכ' בש"י ה"ה בשש"מ וכ"ש הי' דבשש"מ פושע בכולה משא"כ בש"י. בטור סי"א.

ו) מאיצים כאן ביותר בהדפסת הפס"ד כשייך למנדב.

ז) מוסג"פ קונט' לי"ב תמוז ומכ' לתלמידי התמימים שי'.

בטח יודיע תיכף מקבלת מכ' זה ויענה עהנ"ל.

בברכת חג הגאולה פ"ש כל החבורה,

מ. שניאורסאהן

שעו

מצילום האגרת.

מהור"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. תרמכן: שקלים.

בהערות.. להוסיף: נוסף בלוח התיקון שבסוף ההערות שם.