ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעז

ב"ה, י"ג תמוז תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי מט' תמוז - מוסג"פ... עוה"פ אזרז ע"ד השילוח לבראוומאן, אם רק יש אפשריות, ות"ח מראש.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ישנה הר"ד דשיחות חה"פ, אבל אין מי שיעתיקה. ואינה אלא בעקז' אחד. ואם יפעול אצל מי מתלמידיו כאן שיעתיקוה בשבילו אתננה להם ע"מ להעתיק ולהחזיר.

שעז

מצילום האגרת.

מהורנ": מהו"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל שכט, ובהנסמן בהערות שם.

השילוח לבראוומאן: להדפסת ספרי קה"ת באשכנז.