ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפ

ב"ה, ט"ו תמוז, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורח"ה שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכ' מה' ניסן ומי"ז בסיון ובינתים בטח קיבל מכ' מי"ד ניסן עם הקונ' לחה"פ, ובמענה עליהם:

...נתברר שתחלת מאמר הר"ש שי' גליצנשטיין ע"ד אדהאמ"צ נדפס ביהדות כסלו תש"ח וחבל שהקורא אותו יטעה באיזה ענינים ומהם שאדה"ז התענין רק במצב המוסרי של חסידיו בה בשעה שהקדיש חלק חשוב מזמנו מרצו וכחותיו להטבת מצבם הכלכלי ולא עוד אלא שגם נסע בעצמו על המדינה לאסוף כסף לעבודה במקצוע זה (וכידוע מענה אדה"ז להר"ב ממעזיבוזש והתקנות ע"ד השגת גבול וכו' וכו'), שהעצה ליהודים להתעסק בעבודת אדמה התחילה מהצעת אדהאמ"צ שהעתיק במאמר הנ"ל בה בשעה שבהצעה גופא נזכר שכבר היו המושבות ב"שטעפעת". ועוד זאת שאדה"ז תיכף אחר נישואיו ובמשך נשיאותו ג"כ השתדל להפיץ עבודת האדמה בין השומעים לקולו (המושבות ברוסיא הלבנה. ומסופר בארוכה בחוברת ע"ד עסקנות הצבורית של אדה"ז המוכנת עתה לדפוס).

פקודת הגיוס לצבא ניתנה בשנת הסתלקות אדהאמ"צ היינו הרבה שנים (קודם) [אחר] ההצעה שפרסם ולא כמשמע משטחיות המאמר.

ג) מטובו ליתן להרפ"צ מנדלזאהן חמש ליט' מהנמצא אצלו השייך למל"ח.

ד) מוסג"פ קונט' ומכ' לי"ב תמוז. הקונ' נשלח בדואר הרגיל.

ה) מטובו להודיעני הפרטים ע"ד ש"ב פנחס לנדא וכב"ב.

ו) ומטובו למסור להררח"א שי' נאה במענה על שאלתו ע"י הרב טעלושקין שאיני יכול להבטיח שיגיעו הגהותיו לכאן טרם שתוגמר הדפסת השו"ע כי א"י כמה יהיו בדרך אבל איני מבין מהי האחריות כיון שסו"ס חפץ הוא להדפיסם וא"כ הרי מוכרח הוא להכינם לדפוס ואין כאן אלא מה שיקדים בזה ככל האפשרי. אם ישלח ההגהות אלי מה טוב שיהיו בשני עקז' כי אין השו"ע נדפס כאן גופא ונכון שעקז' אחד ישאר אצלי והשני אשלח לביה"ד...

אסיים באיחולי כ"ט ושלום בכל הפרטים ופ"ש כל החבורה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שפ

מהעתק המזכירות.

מהורח"ה: האוולין. אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. גליצנשטיין.. אדהאמ"צ: ראה לעל אגרת שמח*.

מענה אדה"ז: אג"ק שלו אגרת ס.

התקנות ע"ד השגת גבול: ראה שו"ת שלו סי' ט. כא.

הצעת אדהאמ"צ: אג"ק שלו אגרת לט.

הגהותיו: הוא לוח התיקון לשו"ע אדה"ז שהדפיס בקונ' השלחן, ירושלים תש"ט. וראה לקמן אגרת שפו.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.