ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפה

ב"ה, ג' מנ"א, תש"ח

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהר"ש

שי'

שלום וברכה!

אאשר קבלת מכתבו, ואף כי גם קודם לזה חקו"ד מאחותו וגיסו שיחיו להנעשה אתו ואופן הסתדרותו, נהניתי לראות מכותלי כתבו כי נסתדר בגו"ר עד שגם ניגש לעבודת התעמולה לחיזוק בדא"ח בפרט ובתוהמ"צ ויר"ש בכלל.

בנוגע להנדפסים שמבקש, הנה צויתי לשלוח ע"ש בחבילה בפ"ע ספר המאמרים ס' השיחות קונ' י"ב תמוז ושמועסן. לע"ע נשלח ע"ח קרן המצות של המל"ח, כיון שזהו לזכות בהם את הרבים, עד שיסדר במקומו שישלמו בעד הנדפסים הנשלחים אליהם. כי קופת קרן המצות מוגבלת במאד, ובשורה ראשונה הם מחנות האיזורים וכיו"ב שאין ביכלתם כלל לשלם...

שפה

מהעתק המזכירות.

מהר"ש: גרוסמן.

מאחותו וגיסו: ה"ר שלמה אהרן וזוגלתו קזרנובסקי.

קרן המצות: הספקת מזוזות ציצית ותפילין ליהודים המוצלים מעבר לים.