ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפו

ב"ה, י"א מנחם אב, תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"ח שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ז תמוז ושאח"ז עם הגהותיו לשו"ע אדה"ז י"ג עמודים.

ואף שלא עיינתי בהם כי זה עתה נתקבלו כולם בב"א אמהר בזה לאשר הקבלה וכפי בקשת כת"ר.

ויה"ר אשר כמ"ד בשני פעמים הוי חזקה הנה כמו שנדחו צומות החורבן זה שתי פעמים אשתקד והשתא, כן יודחו לגמרי ולא לבד שיותרו לגמרי וכיומא ו, סע"ב דאפילו באותו בית אב כן (ולהעיר מאגה"ק סכ"ו שתיבת גמור מוקפת) אלא שיהפכו לששון ולשמחה בב"א.

באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

שפו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 340 והושלמ ע"פ העתק המזכירות.

מהורא"ח: נאה, מח"ס קצות השלחן ועוד.

הגהותיו לשו"ע: ראה לעיל אגרת שפ.

ויה"ר: קטע זה גם למוהר"ש שי' פויזנר.

אשתקד: ראה לעיל אגרת רעח.

שתיבת גמור מוקפת: ראה גם לעיל ח"א אגרת קלב (הע' ו). לעיל אגרת קעו.

*) בדוגמת הטעם דהלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני (ראה רא"ש לב"ק לז, ב).

ועיין ג"כ שו"ע אדה"ז סה"כ, סכ"ח. שער הכולל בתחילתו.