ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפט

ב"ה, כ"ח מנחם אב, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורש"מ שי' קאלמענסאן

שלום וברכה!

בטח ידוע לו זה מכבר ע"ד התעסקותנו בהדפסה ע"י הוו"ח וכו' מהור"ד שי' בראוומאן והנה מתעכבים הענינים שם וכנראה אשר מהסיבות העקריות להעיכוב הוא שאי [אפשר] ללוות האמצעים שם על אתר וכן הקושי בהובלת הספרים הנדפסים משם.

בהיותי אמש בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אמר לי אשר מהנכון כיוון שכבודו יוכל ע"י השתדלות לקבל רשיון עכ"פ טראנזיט דרך שם שאם אין בזה סתירה כלל לנסיעתו לאירלנד, שיסע לשם בהקדם ויקח אתו אלף תרמכן (ובקשתי מהרר"נ שי' נעמענאוו שיתנם לו מהשייך אלינו) וביחד עם הרד"ב ימהרו הענינים עד כמה שאפשר. וכדי למהר יוכל הרד"ב לכרוך הספרים לא בכריכה קשה כ"א בכריכת נייר ע"ד זו של ספרנו, וישתדלו ג"כ למהר בהובלת הספרים משם, ע"י נוסעים לצרפת ומשם לכאן או ישר משם לכאן ואל בינתם אשען בזה.

יש גם שאר הסכום הנצרך לכל ההדפסה אבל אין ברצון כ"ק מו"ח אד"ש שיקח בב"א יותר מהנ"ל, יותר פרטים ע"ד מצב הדפסתנו יוכל לדעת מהרנ"נ או מהרב"צ ש"ט.

ומטובו להודיעני תומ"י מהתעסקותו בכהנ"ל, ופשיטא שכל ההוצאות הכרוכות בזה עלי לסלק בפה,

המחכה לבשו"ט ממנו בכהנ"ל בהקדם

הרב מנחם שניאורסאהן

שפט

מהעתק המזכירות.

הרה"ח.. קאלמענסאן: אגרות נוספות אליו - לעיל רס, ובהנסמן בהערות שם. לנסיעתו לאירלאנד: ראה קלמן אגרת שצה.

תרמכן: שקלים.