ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצב

ב"ה, י' אלול, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרמ"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבו עם המוסג' צ"ה ממר דלפון שי' הגיענו ובטח ובודאי אינו אלא התחלה ות"ח.

נתעכב המענה שלי מפני טרדותי להו"ל קצורי הצ"צ והגהותיו על התניא עם כמה הוספות שבשבוע הבע"ל תקותי שיצא מביה"ד.

הס' זכר יודא והס' צרור החיים אין תח"י...

ולסיים בד"ת נתעוררתי בהס' הנ"ל הנדפס שמובא מאמר הבעש"ט שאפילו מלאך מיכאל הי' נותן כל עבודתו בעד ציצה אחת מד' ציציותיו של א' מישראל, ומהדיוקים למה תפס מצות ציצית דוקא, מפני מה ציצה אחת ולא חוט אחד. וי"ל ע"פ מ"ש (זח"ג רטז, א) דמלאך מיכאל הוא מהמרכבה דר"ת כל המרכבה גמרא, והנה איתא בת"ז (ת"י) דכל הלובש ציצית כאילו אתקין כורסייא, ולכן אומר דאף שציצית הוא רק כאלו כו' בכ"ז הי' נותן עבודת המרכבה עצמה בעד זה, ולכן אמר בדיוק ציצה א' מד', דכל זה ורק זה שייך למיכאל כמובן. ובהערותי בנדפס באה גם ע"ד הנגלה.

בברכת כוח"ט ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

שצב

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 198 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. בהס' הנ"ל: ע' מו ובהערות כ"ק אדמו"ר שליט"א שם ע' קנ.