ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצג

ב"ה, יו"ד אלול, תש"ח

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במ"ש בד"ה בראשית תש"ב ספ"ב דמה שהכלים דע"ס דאצי' הם בריאה, אין זה ח"ו כמו הבריאה דבי"ע, ורק, לגבי פשיטות ודבקות האורות דאצי', דבקות הכלים שהיא דבקות ניכרת נק' בריאה,

ממ"ש בכ"מ דדבקות הכלים היא דבקות שאינה ניכרת.

הנה בד"ה בראשית הכוונה לבאר דאף דבאצי' איהו וחיוהי וגרמוהי - שהם הכלים - חד, דבקות ולא התקשרות, בכ"ז נק' הכלים בריאה, כי אופן דבקותם הוא שניכר, שנעשה דבקות. היינו שהיו כאן ב' דברים ואח"כ נעשה חד, משא"כ באורות.

והוא כחלוק הדבקות דהשכלה והשגה בד"ה ועתה יגדל ש"ת. ועייג"כ ד"ה והר סיני דחה"ש תש"א.

ומה דמבואר דדבקות הכלים היא דבקות שאינה ניכרת, הכוונה שבכלים מצד עצמם וטבעם אין ניכר ונרגש בהם ובהרגשתם הדבקות במקורם, כי כלים, בכלל, ענינם העלם.

בברכת כוח"ט

מ. שניאורסאהן

שצג

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 477 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

השאלה נשאלה אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, שהשיב (אג"ק שלו ח"ט אגרת ג'רפ): ב"ה ה' אלול תש"ח

ברוקלין

ידידי וו"ח אי"א

שלום וברכה!

אודות שאלתו בהמאמר בראשית תש"ב, מסרתי מכתב שאלתו לחתני הרה"ח הרה"ג הר"ר מנחם מענדיל שליט"א ובודאי אי"ה יענה לו.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר