ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצו

ב"ה, ח"י אלול, תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי'

שלום וברכה!

אסתיעא מילתא וכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נתן להו"ל קונט' לח"י אלול והודפס לז"נ דודו ז"ל ומוסג"פ עקז' א'. באיזה ימים יהי' ג"כ מספר קונט' מכורכים יפה יותר ואז נשלחם למשפחת הנפטר ומטובו להודיע אם לשלחם ישר להם או ע"י כת"ר.

מה שתירץ באגה"ק ד"ה דוד זמירות (מ"ש בתורה לא ובאוא"ס כלא) שהוא מפני שאוא"ס מחי' עולמות, אינו נ"ל כאן מפני שבאגה"ק זו מבאר מעלה זו בתורה מפני שהיא מיוחדת באור א"ס ב"ה ולכן הוא לא ושם גופא כותב אשר לגבי א"ס ב"ה הוא כלא וא"ס ב"ה הוא למעלה מאור א"ס ב"ה וגם אוא"ס שהוא סיבת מעלת התורה צ"ל למעלה ממעלת המסובב היינו התורה.

המסיים בברכוח"ט לו ולכל ב"ב שי',

הרב מנחם שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכתבו מח"י אלול ואשתדל אצל... שי' ע"ד האלף ובכל אופן זוכר אנו אדות ערבותי אני ולא יחשוש עד"ז כלל.

שצו

מהעתק הזמכירות.

מהורא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל רכה, ובהנסמן בהערות שם. מ"ש.. בלא: לגבי א"ס ב"ה כל עולמות לא.. ולכך גם לפנימיות התורה.. דלא ממש חשיבי.