ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצז

ב"ה, י"ט אלול, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורח"ה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ' מח' אלול... כמדומה שכבר כתבתי לו שכדאי שיתחילו עתה בהתעוררות האפשרית מצדם בנוגע להגדלת חלקם בחלוקת ועד הישיבות דשיקאגא ונכון שיודיעני כמה קבלו מהם ע"ח שנת תש"ח.

ד) כהנ"ל מטובו לעורר גם את הנהלת ישיבת צ"צ מדרש שמואל ועליהם להודיע ג"כ פרטים בעבודתם מספר תלמידים ר"מ תקציבים כו' אם עדיין לא עשו כ"ז.

ה) מש"כ אני שאין נוהגין לעבור לפה"ת בשבת שלפני יאצ"ט (וגם קבלת שבת בכלל) היינו להוציא מהדעה שמדייקת במנהג זה אבל פשיטא שאין הכוונה שיש איזה חשש בדבר ועכ"פ לא גרע מסתם שבת.

ו) בתור ב"כ נשלח לו כדברי דפוס ס' קיצורים והערות להתניא מהצ"צ עם כמה הוספות ובטח יאשר קבלתם וגם ישתדל אם אפשרי שיהי' מאמר הערכה עליו במכ"ע המתאים ויפוצו המעינות חוצה.

ז) ובהמשך לזה אולי סו"ס אפשר לשלח לכאן העתקת הגהות אביו ז"ל על התניא שאמרו לי שיש אצלם אשר בטח יש בתוכם ביאורים מחסידים הזקנים ג"כ וכיו"ב.

ח) ת"[ח] על הידיעה משמירת יאצ"ט אאמו"ר ז"ל בישיבת תו"א.

ט) הרב ב"ש שי' שניאורסאן הדפיס הערכה קצרה יותר מדי על הצ"צ בעתון בירות"ו אולי כדאי שידפיס באריכות קצת עכ"פ במכ"ע קול תורה ובהתאם להבטחת הרב ובר שי' מכבר.

י) אחד מאנ"ש שי' הנמצאים עתה בסביבות פאריז ושמו הרב שניאור זלמן טאובל מבקש לשלח לו זוג תפילין דרש"י מהודרים בינונים בגודל ומטובו להודיעני אפשריות הדבר ומחירם.

ובשל עתה אסיים בברכת כוח"ט לו ולכב"ב שי' ולכל הנלוים והמושפעים ממנו לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה בגו"ר.

הרב מנחם שניאורסאהן

שצז

מהעתק המזכירות.

מהורח"ה: האוולין. אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. כתב כתבתי: לעיל שנז.

ישיבת צ"צ מדרש שמואל: בירושלים, ע"ש אדמו"ר הצ"צ ומהר"ש נ"ע.

מש"כ: ראה סי' המנהגים חב"ד ע' 79 ובהערות שם.